Hilkalle tärkeitä asioita kuntavaaleissa 2021

Paljon on tärkeitä asioita. Valitsin kolme minulle tärkeää asiaa:

 1. Lapset ja nuoret
 2. Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus
 3. Kivoilla asioilla hyvinvointia

  Poimin näiden asioiden alle Turun Vihreiden yhteisen kuntavaaliohjelman tavoitteita.

Hilkka Näse farkkutakissa

Lapset ja nuoret

 

 

Lasten ja nuorten Turku on tulevaisuuden Turku. Uskon vahvasti, että jos nuorimpien kaupunkilaisten asiat ovat hyvin, ovat ne sen myötä muillakin ikäryhmillä. Lapsia ja nuoria on kuultava ja heidän on saatava osallistua itseään koskevien asioiden päättämiseen.

 • Otetaan käyttöön harrastustakuumalli, jossa jokaiselle nuorelle taataan ainakin yksi mielekäs harrastus.
 • Rakennetaan lisää avoimia leikkipaikkoja lähiöihin ja myös keskustaan. Pidetään huolta omaehtoiseen liikuntaan kannustavista lähiliikuntapaikoista.
 • Varataan kouluihin pysyvästi psykologeja, kuraattoreita ja koulunkäynninohjaajia, jotta lasten ja nuorten avun tarpeisiin voidaan vastata jo varhaisessa vaiheessa.
 • Tarjotaan nuorille ja opiskelijoille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä vakiinnutetaan kesäyrittäjyyssetelit kesätyöseteleiden rinnalle.
 • Myönnetään nuorisovaltuuston edustajalle kaupunginvaltuuston lisäksi puheoikeus kaikkiin lautakuntiin ja läsnäolo-oikeus kaupunginhallitukseen.

 

Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus

Tämä koskee kaikkia turkulaisia ja kaikkea päätöksentekoa. Saavutettavuus ja esteettömyys hyödyttävät meitä kaikkia. On yhdenvertaista rakentaa sellaisia palveluja ja toimintoja, jotka ovat kaikkien saatavilla. Yhdenvertainen Turku on turvallinen tila, jossa kaikilla on tervetullut olo.

 • Arvioidaan päätösten vähemmistö-, sukupuoli- ja lapsivaikutuksia.
 • Kehitetään kaupungin viestintää selkosuomella. Tarjotaan omakielistä neuvontaa arjen asioissa. Huolehditaan palvelujen saatavuudesta yhden luukun periaatteen mukaisesti.
 • Tehdään esteettömiä luontoretkikohteita ja oleskelutilaa eri puolille kaupunkia, erityisesti koulujen, päiväkotien sekä vammaisten ja ikäihmisen palvelutalojen lähelle.
 • Taataan laadukkaat vammaisten ihmisten terveys-, avustaja- ja asumispalvelut. Parannetaan vammaisten osallisuutta, esimerkiksi järjestämällä vammaispaneeleja ja ottamalla vammaisia ihmisiä mukaan palvelujen suunnitteluun.
 • Rakennetaan riittävästi sekä eri hintatasojen asuntoja eri alueille niin, että eri alueiden asukkaat eivät joudu eriarvoiseen asemaan keskenään.
 • Tarjotaan kaupungin museoissa ilmaisen sisäänpääsyn kampanjoita ja opastuksia näyttelyihin ja teoksiin tutustumiseksi.

 

Kivoilla asioilla hyvinvointia

Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia. Jotta jaksamme ärsyttävimmät hetket, tarvitsemme paljon kivoja asioita. Minulle kivoja asioita ovat ulkoilu Turun upeissa maisemissa ja viihtyisässä keskustassa, perheen ja ystävien kanssa yhteisen ajan viettäminen sekä kulttuuritarjonta ja kirjasto.

 

 • Avataan meren ja joen rantoja kaikkien käyttöön Arkkipiispan asunnosta rautatiesillalle, Turun linnan ympäristössä, sataman alueella ja Hirvensalon sillan ympäristössä.
 • Lisätään keskustan viihtyisyyttä lisäämällä kävelykatuja, oleskelualueita, pyöräväyliä, viheralueita, roskiksia lajittelumahdollisuuksin, leikkipaikkoja ja terasseja.
 • Asetetaan yksinäisyyden torjunta koko elämänkaaren aikana yhdeksi kaupungin keskeiseksi tavoitteeksi, jota toteutetaan yhdessä järjestöjen kanssa etenkin pandemian aikana.
 • Kiinnitetään erityistä huomiota jokaisen oikeuteen tavata perhettään ja omaisiaan asumismuodosta riippumatta. Kiinnitetään tähän oikeuteen erityistä huomiota korona-ajan aikana ja jälkeen.
 • Kehitetään kirjastoja julkisina tiloina ja aktiivisina aluetoimijoina, joissa on mahdollisuus opiskella, työskennellä ja viihtyä. Parannetaan sivukirjastojen aukioloaikoja laajentamalla itsepalvelua.
Ilmakuva Tuomiokirkosta. Teksti: Huomenna Turku on vihreä
Turun Vihreiden vaaliohjelman tiivistelmä

Huomenna Turku on vihreä

Turun ilmastotavoitteista totta

 • Rakennetaan kaupunkia, jossa kestävä liikenne on helpoin ja halvin vaihtoehto. Rakennetaan Turkuun raitiotie ja siirrytään joukkoliikenteessä päästöttömiin energiavaihtoehtoihin.
 • Otetaan käyttöön päästöbudjetointi, jossa taloussuunnittelun tavoin seurataan ja vähennetään päästöjä. Ilmastopäästöjen vähentämisen on ohjattava jokaista päätöstä.

Lähiluonto kuuluu kaikille

 • Tuodaan esteettömiä luontoretkikohteita ja oleskelutilaa eri puolille kaupunkia. Tehdään puistoista ja lähimetsistä entistä monimuotoisempia.
 • Tuodaan saaristo turkulaisten ulottuville ja tehdään rannoista kaikille viihtyisiä paikkoja. Suojellaan Itämeri tuleville sukupolville.

Yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen koulutukseen

 • Laadukas ja kaikille saavutettava varhaiskasvatus on avainasemassa lasten eriarvoistumisen estämisessä.
 •  Koulutukseen taataan riittävät resurssit. Mahdollistetaan pienet opetusryhmät ja oppimista tukevat, terveet opiskelutilat.
 • Taataan kaikille koululaisille ja opiskelijoille riittävät tukipalvelut.

Torjumme köyhyyttä ja panostamme hyvinvointiin

 • Jokaisella on oikeus hyvinvointiin lapsuudesta vanhuuteen. Poistetaan asunnottomuus rakentamalla riittävästi tukiasuntoja. Lisätään omaishoidon ja saattohoidon resursseja sekä matalan kynnyksen hoitopaikkoja etenkin mielenterveys- ja päihdepalveluihin.
 • Toivotetaan tervetulleeksi kotimaiset ja ulkomaiset muuttajat ja tuetaan heidän kotiutumistaan. Varmistetaan tulkkipalvelujen saatavuus.
 • Tuetaan elävää kaupunkikulttuuria. Monipuoliset ja saavutettavat liikunta- ja kulttuuritilat tekevät kaupungista viihtyisän kaikenikäisille.

Kestävä talous ja päätöksenteko turvaa tulevaisuuden

 •  Ennaltaehkäisevät palvelut vähentävät kustannuksia pitkällä aikavälillä.
 •  Painotetaan kaupungin hankinnoissa ekologisuutta, paikallisuutta ja yhteistä vastuuta budjetista.
 •  Lisätään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, jotta kuntalaiset voivat osallistua päätöksentekoon myös vaalien välillä.